ระบบห้องสมุดอัตโนมัติ ULibM
Union Library Management - v6
เปลี่ยนเป็นภาษาไทย

Change to English
 หน้าหลักเว็บไซต์
  กลับหน้าหลัก

ห้องสมุดโรงเรียนรุ่งอรุณ

บนพื้นที่สีเขียวกว่า ๕๐ ไร่ บริเวณชานเมืองเขตบางขุนเทียน โรงเรียนรุ่งอรุณถือกำเนิดขึ้นภายใต้ สภาพแวดล้อมของโรงเรียนที่เป็นธรรมชาติ เอื้อต่อการเรียนรู้ เด็กๆ เรียนรู้ในสภาพแวดล้อมของอาคารเรียนและห้องเรียนที่โปร่งโล่ง การจัดชั้นเรียนให้เป็นบ้านแห่งการเรียนรู้ที่อบอุ่น มีบึงน้ำใหญ่อยู่กลางโรงเรียน สะพานไม้ทอดยาวเป็นทางเดินเลียบรอบบึง ห้อมล้อมด้วยสวนป่าที่เป็นห้องเรียนธรรมชาติ ซึ่งมีเรื่องราวที่มีเสน่ห์มากมาย ชวนให้น่าค้นหา โดยจัดการเรียนการสอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล ๑ – ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ ปัจจุบันมีนักเรียนจำนวน ๑,๔๐๐ คน  (พฤษภาคม ๒๕๖๒) และแบ่งการทำงานเป็น ๓ ส่วนย่อย ดังนี้

  • โรงเรียนเล็ก ระดับอนุบาล ๑ – อนุบาล ๓
  • โรงเรียนประถม ระดับประถม ๑ – ประถม ๖
  • โรงเรียนมัธยม ระดับมัธยม ๑ – มัธยม ๖
แต่ละโรงเรียนมีห้องสมุดซึ่งเป็นแหล่งเรียนรู้ Resource Center ให้แก่นักเรียน ครู บุคลากร ผู้ปกครอง และชุมชนชาวรุ่งอรุณได้เข้ามาแสวงหาความรู้ และความเบิกบานใจจากการอ่าน โดยจัดพื้นที่ห้องสมุดซึ่งมีสื่อทรัพยากรที่เหมาะสมกับช่วงวัยของนักเรียน

ห้องสมุดอนุบาล


“โลกอีกหนึ่งใบของเด็กอนุบาล” เป็นพื้นที่เปิดจินตนาการและความคิดสร้างสรรค์ เสมือนเป็นโลกอีกหนึ่งใบที่เด็กๆ จะได้รับควาสนุกสนาม ตื่นเต้น และมีพื้นที่ส่วนตัวในโลกจินตนาการของตนเอง หนังสือที่คัดเลือกเพื่อเด็กอนุบาลเป็นหนังสือที่ส่งเสริมพัฒนาการทางด้านอารมณ์ สังคม สติปัญญาและความคิดสร้างสรรค์ เพราะวัยอนุบาลเป็นวัยเริ่มต้นแห่งการเรียนรู้ หนังสือนิทานจึงต้องมีเนื้อหาเหมาะสมกับช่วงวัย 3-5 ปี

ห้องสมุดประถม

ห้องสมุดมัธยม

หนังสือหลากหลายแนวสำหรับวัยรุ่น และวัยทำงาน เปิดโลกทัศน์ มุมมองทางสังคม อาทิเช่น วรรณกรรมไทย วรรณกรรมแปล และวรรณกรรมต่างประเทศ หนังสือแนวจิตวิทยา การเรียนรู้และเข้าใจตนเอง รวมทั้งหนังสือและสื่อเชิงวิชาการ ที่นักเรียนสามารถนำไปใช้เป็นข้อมูลอ้างอิงในการทำโครงงาน มีพื้นที่สำหรับการทำงานกลุ่ม การเรียนรู้ด้วยตนเองตามความสนใจ มุมสบายอ่านเพื่อผ่อนคลาย

 Union Library Management : ULibM
Copyright 2023. All Rights Reserved.